Liên hệ trực tiếp:

Trường PTDTNT Hướng Hoá

Khe Sanh - Hướng Hoá - Quảng Trị
qti-huonghoa-dtnthuonghoa@edu.viettel.vn